ประกาศประกวดราคา รายการ คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Clip) จำนวน 25 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  14 – 21 มีนาคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 22/03/2024
ไฟล์เอกสาร