ประกาศประกวดราคา รายการ Upgrde ระบบ PACS และระบบการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติฯ จำนวน 1 ระบบ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  19 มีนาคม – 2 เมษายน 2567)

วันที่ยื่นซอง 03/04/2024
ไฟล์เอกสาร