ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดอุปกรณ์ดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเปิดแผลทางด้านหลังฯ จำนวน 11 รายการ

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  20 – 27 มีนาคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 28/03/2024
ไฟล์เอกสาร