ประกาศประกวดราคา รายการ ลิฟท์รองรับน้ำหนัก 1000 Kg จำนวน 1 ชุด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  20 – 27 มีนาคม 2567)

 

วันที่ยื่นซอง 28/03/2024
ไฟล์เอกสาร