ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ แบบ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  21 – 28 มีนาคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 29/03/2024
ไฟล์เอกสาร