ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อเนื่องชนิด Non-Invasive จำนวน 1 เครื่อง

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  1 – 9 เมษายน 2567)

วันที่ยื่นซอง 10/04/2024
ไฟล์เอกสาร