ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องปิดสไลด็อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  29 เมษายน – 8 พฤษภาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 29/04/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 08/05/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 12/05/2020
ไฟล์เอกสาร