ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างติดตั้งระบบป้องกันผู้ป่วยกระโดดตึก อาคาร 298 เตียง ชั้น 2 ถึง ชั้น 8

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  20 – 28 พฤษภาคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 29/05/2024
ไฟล์เอกสาร