ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  24 – 31 พฤษภาคม 2567)

วันที่ยื่นซอง 04/06/2024
ไฟล์เอกสาร