ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในอัตโนมัติครบวงจร

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่  7 – 21 มิถุนายน 2567)

วันที่ยื่นซอง 24/06/2024
ไฟล์เอกสาร