ประกาศประกวดราคา รายการ ตัวกรองเลือด (Dialzer) ขนาดพื้นที่ผิวสัมผัส 1.3-1.4 ตารางเมตร จำนวน 6,000 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 มกราคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 19/01/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 26/01/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 27/01/2023
ไฟล์เอกสาร