ประกาศประกวดราคา รายการ ยา lobitridol 65.81 g in 100 ml solution for injection จำนวน 5,500 Vials

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 03/02/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 17/02/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/02/2023
ไฟล์เอกสาร