ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคและเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 3,900 test

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 07/02/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 14/02/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 15/02/2023
ไฟล์เอกสาร