ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Sodium hyaluronate 2%, 1ml for injection จำนวน 2,000 หลอด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 16/02/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 23/02/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 24/02/2023
ไฟล์เอกสาร