ประกาศประกวดราคา รายการ ยา lopamidol 30.62 g in 50 ml solution for injection จำนวน 8,500 Vials

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 20/02/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 27/02/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 28/02/2023
ไฟล์เอกสาร