ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้นฯ จำนวน 1 หลัง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 21/02/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 22/03/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 23/03/2023
ไฟล์เอกสาร