ประกาศประกวดราคา ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  10-18  กุมภาพันธ์ 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 10/02/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 18/02/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 19/02/2021
ไฟล์เอกสาร