ประกาศประกวดราคา ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากวัว ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4-11 มีนาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 04/03/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 11/03/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 12/03/2021
ไฟล์เอกสาร