ประกาศประกวดราคา ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื้อทำจากวัวตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ชิ้น (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  17-24 มีนาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 17/03/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 24/03/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 25/03/2021
ไฟล์เอกสาร