ประกาศประกวดราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 35 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  วันที่  23 กันยายน – วันที่ 7 ตุลาคม  2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 23/09/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/10/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/10/2019
ไฟล์เอกสาร

ประกาศประกวดราคา วัสดุเครื่องบริโภค รายการ เนื้อสัตว์ จำนวน 21 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  11-22 กรกฎาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 11/07/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 22/07/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 23/07/2019
ไฟล์เอกสาร