ประกาศประกวดราคา วัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจาก อ๊อกซิไดส์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 112 กล่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  9 – 19  ธันวาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 09/12/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 19/12/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 22/12/2020
ไฟล์เอกสาร