ประกาศประกวดราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 72 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่   17 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม   2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 17/06/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 08/07/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 09/07/2020
ไฟล์เอกสาร