ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนที่ใช้กับชดลวดขนาด 0.035 นิ้ว จำนวน 85 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  วันที่  1-8 ตุลาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 01/10/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 08/10/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 09/10/2019
ไฟล์เอกสาร