ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด จำนวน 80 สาย

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  22 ธันวาคม 2563 -4 มกราคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 22/12/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 04/01/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 05/01/2021
ไฟล์เอกสาร