ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหรืออุดหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 10 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  2- 9  กุมภาพันธ์ 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 02/02/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 09/02/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 10/02/2021
ไฟล์เอกสาร