ประกาศประกวดราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์โดยใช้โพลิเมอร์ จำนวน 14 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  19-26 มกราคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 19/01/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 26/01/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 27/01/2021
ไฟล์เอกสาร