ประกาศประกวดราคา หม้อควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 9 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  18-25  มีนาคม  2562

(ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 18/03/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 25/03/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 26/03/2019
ไฟล์เอกสาร