ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 120 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  วันที่  30  กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

 

วันที่ขอซื้อชอง 30/09/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/10/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/10/2019
ไฟล์เอกสาร