ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์สำหรับบอลลูน (Indeflator Inflation Device)จำนวน 400 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 27/11/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 06/12/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 09/12/2019
ไฟล์เอกสาร