ประกาศประกวดราคา เครื่องกำเนิดไอน้ำ ชนิด Once Through Boilers ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ตัน จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  10-17 มิถุนายน 2562

(ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 10/06/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 17/06/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 18/06/2019
ไฟล์เอกสาร