ประกาศประกวดราคา เครื่องควบคุมแรงดูดเสมหะหรือของเหลว(Suction Regulators)จำนวน 30 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม  2562

(ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

 

วันที่ขอซื้อชอง 07/05/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 15/05/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 16/05/2019
ไฟล์เอกสาร