ประกาศประกวดราคา เครื่องผลิตสุญญากาศ (Vacuum Pump) จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-29  พฤษภาคม  2562

(ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 22/05/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 29/05/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/05/2019
ไฟล์เอกสาร