ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดี้ ต่อเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  25  มีนาคม – 1 เมษายน  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 25/03/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 01/04/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 02/04/2020
ไฟล์เอกสาร