ประกาศประกวดราคา เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดีทัศน์รุ่นมาตรฐานประกอบด้วยอุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า 1 อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล ฯ ประ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่   31มีนาคม – 5 เมษายน  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 31/03/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/04/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/04/2021
ไฟล์เอกสาร