ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความด้น ขนาดกลาง จำนวน 16 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  8-19 เมษายน  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 08/04/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 19/04/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/04/2021
ไฟล์เอกสาร