ประกาศประกวดราคา เครื่องมือตัดต่อลำไส้แบบเป็นวงกลมจำนวน 4 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่   9 – 16 มกราคม 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 09/01/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 16/01/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 17/01/2020
ไฟล์เอกสาร