ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  5 – 20 พฤษภาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 05/05/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 20/05/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 21/05/2021
ไฟล์เอกสาร