ประกาศประกวดราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุรินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร(Pre-Post-Vac) ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  22-31 กรกฎาคม   2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 22/07/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 31/07/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 03/08/2020
ไฟล์เอกสาร