ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออไรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไ่ม่น้อยกว่า 15 KW จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 29/07/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/08/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 06/08/2020
ไฟล์เอกสาร