ประกาศประกวดราคา เครื่องนำวิถีพร้อมซอฟท์แวร์ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท(Neurosurgical Navigation)การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (ENT Navigation)จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  6-26  พฤศจิกายน 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 06/11/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 26/11/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 27/11/2020
ไฟล์เอกสาร