ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  11- 19 กุมภาพันธ์ 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 11/02/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 19/02/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/02/2020
ไฟล์เอกสาร