ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาที่ใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม  2564 – 11 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 26/10/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 11/11/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 12/11/2021
ไฟล์เอกสาร