ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย (ระยะเวลา 3ปี)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  11 – 27 ตุลาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 11/10/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 27/10/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 28/10/2021
ไฟล์เอกสาร