ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดเอกซเรย์ผ่าตัด จำนวน 1 เตียง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  14- 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 14/02/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 28/02/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 02/03/2020
ไฟล์เอกสาร