ประกาศประกวดราคา แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน 140,000 Test

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่28  มีนาคม -11 เมษายน 2562

(ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

 

วันที่ขอซื้อชอง 28/03/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 11/04/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 17/04/2019
ไฟล์เอกสาร