ประกาศประกวดราคา แผ่นหรือถาดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพชนิดแกรมบวกและแผ่นหรือถาดทดสอบความไวของเชื้อยาต่อต้านจุลชีพชนิดแกรมลบโดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  28 กันยายน  – 5 ตุลาคม 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 28/09/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/10/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 06/10/2020
ไฟล์เอกสาร