ประกาศประกวดราคา โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อกและเอว แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็ก(Pedicular Screws System)จำนวน 4 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  12-24  พฤศจิกายน 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 12/11/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 24/11/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 26/11/2020
ไฟล์เอกสาร