ประกาศประกวดราคา ไส้เปลี่ยนตัวตัดต่อเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติภายไต้กล้อง จำนวน 2 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  วันที่  8-16 ตุลาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 08/10/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 16/10/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 17/10/2019
ไฟล์เอกสาร