ประกาศประกหวดราคา ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8 ) จำนวน 720 กล่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  25 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 25/12/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 06/01/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/01/2020
ไฟล์เอกสาร