ประกาศการประกวดราคา แผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  26 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 26/01/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 02/02/2021
ราคาซอง(บาท) 199
วันที่ยื่นซอง 03/02/2021
ไฟล์เอกสาร