ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 15 เครื่อง

จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 15 เครื่อง ของโรงพยาบาลขอนแก่น  ในวงเงิน  5,940,000.-บาท (ห้าล้าน

เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์เอกสาร